Trung tâm GDTX, Tin Học và Ngoại Ngữ tỉnh Lạng Sơn

 

Địa chỉ:

Số 15, đường Đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Điện thoại:

02053891183

Facebook: https://www.facebook.com/Trung-t%C3%A2m-GDTX-1-T%E1%BB%89nh-L%E1%BA%A1ng-S%C6%A1n-641446133136219

Email: trungtamgdtx.th-nn.ls@moet.edu.vn