BCH hành Công đoàn

Hoàng Thị Đào

Hà Mạnh Quỳnh

Hoàng Thị Én

Chủ tịch công đoàn

Phó Chủ tịch công đoàn

UV BCHCĐ