Đoàn thanh niên:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

La Vũ Bách

Đường Mai Linh